תוכנית

הנהלה

יומן

יעדים

         


יעדים לשנת 2014

  • שיפור הממשק להקטנת הפחת בבקר לבשר ולהעלאת אחוזי הגמילה למעל - 70%
  • פיתוח שיטות לניצול מיטבי של המרעה ע"י בקר לבשר בשטחים הפתוחים
  • שיפור הרמה המקצועית והניהולית של הבוקר
  • שמירה על איכות הסביבה ע"י טיפול בפסולות
  • שיפור איכות מוצרי בשר בקר