קורס חקלאות וסביבה - מפגש 1
התמודדות החקלאים עם התחממות כדור הארץ

מועדון קיבוץ הגושרים - 04/01/2011

שינויי אקלים - ד"ר משה ינאי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

08:30

הפסקה

10:00

השפעת שינויי אקלים על צמחים - פרופ' חיים רבינוביץ, הפקולטה לחקלאות

10:15

הפסקת צהריים

11:45

מעקב אחרי שינויים אקלימיים - מרק פרל, שימור קרקע משרד החקלאות

12:15

סיום

13:45