כנס גד"ש - כותנה

חוות גד"ש - 07/02/2011

התכנסות וכיבוד

08:00

סיכום עונה אזורי וארצי בגידול כותנה - און רבינוביץ ועופר גורן, שה"מ

08:30

איכות הכותנה בעונה 2010 ודרישות השוק לקראת 2011 - מנחם יוגב, מועצת הכותנה

09:00

הקטנת נזקי ההלקטית הורודה על ידי פיזור חוטי פרומון - אריאלה ניב, מועצת הכותנה

09:20

האם ההלקטית הורודה זקוקה לכותנה כדי "לעשות אהבה" - ד"ר ליאורה שאלתיאל, מו"פ צפון

09:45

הפסקה

10:15

תגובת זני "גולית" להשקיה במנות מים שונות ובמשטר השקיה שונה - גד פישלר, חברת זרעי ישראל

10:30

סיכום ניסוי להשקיית זני הפימה סיבן וגולית בחוות גד"ש - 2010 - א ון רבינוביץ, שה"מ

10:50

מכלואים חדשים לקראת גידול ב- 2011 - ד"ר יחיאל טל, חברת הזרע ג'נטיקס

11:00

שימוש במערכת "גיאוסיס" נתמכת צילומי לוין למעקב וקבלת החלטות בגידול כותנה - ד"ר יגאל סלינגר, חברת סתיו ומגדלי דרום יהודה

11:20

עיבודים מינימליים לקראת גידול כותנה בקרקעות כבדות ומהודקות - אמנון ליסאי

11:45