המהד"ם נושאים במחקר דו"חות מחקר ממעבדת השרות סטודנטים למחקר פוסט דוקטורנטים הרצאות צרו קשר
ipmc

מהד"ם - נושאים במחקר

עש התפוח 2004-2006
בחינת אמצעים להדברה אזורית של עש התפוח בשיטת "בלבול הזכרים"

רקע
ההדברה בשיטה של "בלבול" זכרים הינה אמצעי לשמירה על רמה נמוכה של האוכלוסייה. שימוש רב-שנתי בשיטת הדברה זו מביא לפחיתה ניכרת ברמת האוכלוסייה, ולהפחתה בשימוש בתכשירי הדברה. הסכנה העיקרית להתפרצות האוכלוסייה בעתיד היא כתוצאה מהגירה של פרטים ממטעים שכנים שאינם בממשק "בלבול". ניתן להפחית את הסכנה על ידי יישום אזורי של השיטה. מטרת המחקר היא לקבוע את יעילות ההדברה של עש התפוח בשיטת ה"בלבול" עם מתקני Exosex ועם פרומון מיקרוקפסולרי בתוארית נוזלית.


פסילת האגס 2001-2003
שיפור ממשק ההדברה של פסילת האגס

רקע
בשנים האחרונות נעשו מאמצים רבים לקבוע ממשק הדברה יעיל לפסילת והאגס ולהפחית את השימוש בתכשירי אמיטראז ואבמקטין. לרוב, ניתן להדביר ביעילות את האוכלוסייה בדור הראשון עם תכשירי אמיטראז בתקופת הפריחה, אך אין זה מונע את הצורך בריסוס בדור השני. ההדברה של המזיק מהדור השני ובהמשך העונה בקיץ קשה יותר בין השאר מהסיבות הבאות:
 1. האוכלוסייה רב-גילית
 2. שיעור הפוריות גבוה
 3. התכשירים לא יעילים לכל דרגות ההתפתחות
 4. הצימוח הצעיר המתפתח במרווחי הריסוס אינו מכוסה בתרסיס.
במחקר הנוכחי, נבדקה האפשרות להתחיל את פעולות ההדברה לפסילה מהדור השני ללא ריסוסים בדור הראשון. בנוסף, נבדקה יעילות השימוש בקאולין בחורף בחלקות מודל כאמצעי לדחיית התפתחות האוכלוסייה בעונה, ויעילותם של תכשירים בררניים לשיפור ההדברה בקיץ. מטרות המחקר העיקריות הן:
 1. קביעת המועד להתחלת פעולות ההדברה לפסילת האגס
 2. בחינת יעילות השימוש בקאולין בחורף לפני התעוררות
 3. בחינת יעילות השימוש בקאולין באביב ובקיץ לאחר התעוררות העצים
 4. בחינת יעילות השילוב של אבמקטין עם מגח"ים לשיפור ההדברה בדור השני
 5. בחינת יעילות ההדברה עם אבמקטין בשילוב תכשירים שונים לשיפור ההדברה בקיץ
 6. בחינת יעילות השימוש בניאוניקוטנואידים בהגמעה, לשיפור ההדברה בקיץ.

פסילת האגס 2004-2006
הדברה ביולוגית של פסילת האגס

רקע
בממשק ההדברה של פסילת האגס מוכרים שני תכשירים יעילים בלבד מקבוצות האבמקטין והאמיטראז. בשנים האחרונות נבדקו מעל 25 תכשירים ולא נמצאו תחליפים יעילים. בתוכנית הנוכחית נבדקה האפשרות לשלב בממשק ההדברה את הפשפש הטורף Anthocoris nemoralis, שמקורו מהבר ומגידול המוני מסחרי במפעלי "ביו-בי" בשדה אליהו. מטרות המחקר העיקריות הן:
א. קביעת המינון הדרוש לפיזור הפשפש בדונם מטע; ב. קביעת העיתוי לפיזור בעונה; ג. פיתוח "סל תכשירים" בררני להדברת יתר פגעי האגס ללא פגיעה בפשפש.


סס הנמר 2003-2005
בחינת שיטות ואמצעים חדשים לניטור והדברה של סס הנמר

רקע
סס הנמר הינו מזיק כלכלי חשוב במטעי התפוח והאגס בהם נוקטים בממשק של הדברה משולבת. במטעים אלו יש התפרצות של המזיק כנראה כתוצאה מהפחתה בשימוש בזרחנים אורגניים. במחקר הנוכחי נבדקו יעילות הניטור עם מלכודות פרומון ומלכודות ביצים כאמצעי לתיזמון מועדי ההדברה, יעילות ההדברה בשיטת ה"בלבול" ורמת יעילותם של תכשירי הדברה בררניים. מטרות המחקר העיקריות הן: א. קביעת רמת יעילותן של מלכודות פרומון לניטור האוכלוסייה. ב. קביעת יעילות הניטור עם מלכודות ביצים. ג. קביעת יעילות ההדברה בשיטת ה"בלבול", ומשך זמן פעילות התכשיר בשדה. ד. קביעת רמת יעילותם של תכשירים בררניים.


תריפס בגלעיניים 2003-2005
זיהוי והגדרה של מיני התריפסים ודינמיקת הופעתם במטעי נקטרינה ושזיף

רקע
מספר מינים של תריפסים גורמים לנזק במטעי נקטרינה ושזיף. אין מידע לגבי המינים הגורמים לנזק ומועד הופעתם בעונה. השיטה המקובלת להדברתם היא על ידי טיפולים מונעים בתקופת הפריחה. למרות טיפולים אלו יש מקרים שנמצא נזק בפירות בקטיף. הדבר מעלה ספק באשר למועד האופטימאלי להדברה ולרמת יעילותם של תכשירי ההדברה. מטרת המחקר העיקרית היא לזהות ולהגדיר של מיני התריפסים השונים ומועד הופעתם במטעי נקטרינה ושזיף.


קפנודיס 2005-2007
בחינת אמצעים להדברת זחלי הקפנודיס

רקע
שני מיני קפנודיס נחשבים כמזיקים חשובים במטעי הגלעיניים בארץ. קפנודיס האבל (Capnodis tenebrionis) הנפוץ בעיקר בצפון הארץ, וקפנודיס השקדים (C. carbonaria) הנפוץ בעיקר בדרום הארץ. למעט הבוגרים כל יתר הדרגות של המזיק חבויות בקרקע ובשורשי העץ, דבר המקשה על ההדברה. ממשק ההדברה של הקפנודיס מבוסס היום על ריסוסים מונעים בזרחנים אורגנים וקרבמטים להדברת הבוגרים המגיחים מראשית האביב ועד הסתיו. ריסוסים אלו מגבילים את האפשרות לפיתוח ממשק של הדברה משולבת בגלעיניים. לרוב, במערכות רבות של חרקים מזיקים הדרגה הרגישה יותר להדברה היא דרגת הזחל. בהקשר לקפנודיס לא ידוע על אמצעים יעילים להדברת הזחלים, והקושי העיקרי להדבירם נובע מהיותם חבויים בקרקע ומוגנים מתכשירי ההדברה. מטרות המחקר העיקריות הן:
 1. פיתוח מערכת מבוקרת לבדיקת יעילותם של אמצעים בררניים להדברת הזחלים.
 2. קביעת יעילותם של חיפוי קרקע שונים כמחסום פיסי המונע את חדירת הזחל לשורשים.
 3. קביעת יעילותם של תכשירים בררננים להדברת הזחלים על ידי וריסוס שכבת הקרקע העליונה.

מעבדת שרות
מערכת תומכת לקידום ולפיתוח ממשק יעיל וארוך טווח בשיטת ההדברה המשולבת

רקע
שיטות הניטור וההדברה בממשק של הדברה משולבת כוללים, בין השאר, שימוש באמצעים בררניים תוך שילוב של אויבים טבעיים. המפתח לשמירה של ממשק זה לאורך זמן טמון באפשרות לשמור על רמה נמוכה של מזיקי המפתח. עובדה זו מחייבת פיתוח שיטות יעילות לניטור והדברה, ובחינה של אמצעים חדשים הנמצאים בחזית המחקר. בין הנושאים העיקריים בפעילות זו, ניתן למנות:
 1. קביעת יעילותם של תכשירים חדשים להדברת עש התפוח.
 2. מעקב אחר יעילות נידוף הפרומון מהדיספנסרים בממשק "בלבול".
 3. תזמון מועדי הדברה למזיקים חשובים באזור (כגון; עש התפוח, פסילת האגס, הפרלטוריה של הזית).
 4. ליווי מגדלים בחלקות מודל בשיטות חדשות שפותחו במחקר.
 5. פיתוח שיטות מבוקרות לבדיקת אמצעי ניטור והדברה למזיקים חשובים.